Eklavya Baruah, Deputy Diretor, Placements
Ph: 080-40855529,
Ekalavya.Baruah@nmims.edu

Sujatha Wangkheimayum – Placements Executive,
Ph: 080-40855515,
Sujata.Wangkheimayum@nmims.edu

Lily Sarkar – Placement Executive,
Ph: 080-40855531,
lily.sarkar@nmims.edu

placement-team

Student Committee – (Mr. Saif Ahmad Qiqwai, Mr. Arjun Jayaram, Mr. Ankit Gandhi, Mr. Anish Malhotra, Ms. TanviSawa, Ms. Pallavi Mahajan, Ms. Nidhi Gupta, Mr. Jitesh Sawrirajan, Ms. Dolly Kathuria)

Contact Us: Placement.blr@nmims.edu
Ph: 080-40855555